loader
Hakkımızda

Kısa Hakkımızda Yazısı

Service Img

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku ve boşanma avukatı, en temel anlamıyla boşanma davası ve kişiler hukuku ile ilgili diğer dava ve düzenlemelere hakim hukuki kişiliğidir. Aileyi ilgilendiren her türlü düzenleme yasal dayanağını Aile Hukukunun temel mevzuatı olan medeni kanundan almaktadır. Medeni kanun, tarafların eşitliği prensibine göre hazırlandığı gibi bu eşitliğin devamını sağlayacak bir dizi koruyucu hükümlere yer verilmiştir. Medeni kanundan önce yürürlükte bulunan mecellenin temel dayanağında kadın erkek eşitliği bir kıstas olarak alınmamıştır. Bu nedenlerle de hakların ve yetkilerin paylaşımında erkek cinsi lehine düzenleme içermektedir. Modern toplum, her şeyden önce kadının haklarının kısmen iade edilmesidir. Aile Hukuku Nedir? Aile Hukuku, aileyi oluşturan gerçek kişiler arasındaki müesseselerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Aile Türk Dil Kurumu tarafından bazı özelliklerine vurgu yapılarak farklı şekillerde tanımlanmıştır. En bilindik tanımı ile aile “ Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” şeklinde ailenin tanımı yapılmıştır. Daha geniş olarak kan hısımlığına dayanan soy anlamında ve birlikte oturan akraba ve yakınları ifade edecek geniş anlamda da kullanılmaktadır. Gerçekten her bir tanım, aile hukukunda belirli alanlarda karşılık bulmaktadır. Kimi hükümlerinde aile tanımını çekirdek aile olarak ortaya koyarak tarafın hak ve yükümlülüklerini belirlemiş ise de, bazı bölümlerde çekirdek ailenin dışına çıkılarak geniş aile kavramı içerisinde akrabalar yönünden de sorumluluk içeren hükümlere yer verilmiştir. Aile Hukukunun Temel Mevzuatı Aile hukuku denildiğinde oldukça geniş bir hukuki düzenleme düşünülmelidir. Aile Hukukundaki temel düzenlemelere 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 118. Maddesi ile 494. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aile Mahkemelerini düzenleyen 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu, Ailenin korunmasına dair hükümleri içermesi itibariyle de 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu da aile hukukunun birincil kanuni dayanaklarını oluşturmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise temel olarak aileyi ilgilendiren siyasetin belirlenmesinde cumhurbaşkanlığı makamı ile sorumluluğu paylaşmaktadır. Aile Hukukunun Konusuna Giren Kavramlar Aile Hukukun ana kavramları liste olarak aşağıda gösterildiği gibidir. Genel olarak aileyi ilgililen bütün konular Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Nişanlılık, Nişanın Bozulması nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat, Nişanda Takılan hediyelerin geri verilmesi, Evlenme, Evlenme Ehliyeti ve Engelleri, Batıl Olan Evlilik Çeşitleri, Boşanma, Boşanma Sebepleri, Mal Rejimleri ve Mal rejiminin tasfiyesi, Evlilik ilişkisinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri, Kadının Kendi soyadını kullanıp kullanamayacağı, Evliliğin Temsili, Aile Konutu sayılmaya bağlanan sonuçlar, Eşler Arasındaki Mal rejimi çeşitleri, Mal Rejimi Sözleşmesi, Olağanüstü Mal Rejimi, Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi, Mal Ortaklığı Rejimi, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Mal Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Hısımlık ( Akrabalık), Soybağı ( Nesep ) Davaları, Tanıma ve Babalık Davaları, Evlat Edinme, Velayet, Çocuk Malları, Nafaka Yükümlülüğü, Ev Düzeni, Aile Malları, Vesayet, Kayyımlık, Yasal Danışmanlık, Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması’dır. Bu kavramlar ilgili her türlü uyuşmazlık aile hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bu yazıda ve diğer yazılarda yukarıda listelenen kavramlar yeri geldikçe değerlendirilecektir.